Przejdź do treści

Regulamin serwisu internetowego Legrand

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.legrandwdomu.pl („Serwis”) przez Legrand Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000142835, kapitał zakładowy: 16 412 250 zł, NIP: 887-000-02-06, REGON: 890524685. („Spółka”).

1.2 Użytkowanie Serwisu jest możliwe dla wszystkich Użytkowników jedynie na podstawie niniejszego Regulaminu. Przez rozpoczęcie korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu w obowiązującej wersji.

1.3 Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z dobrymi obyczajami.

1.4 Spółka przechowuje w Serwisie niewiążące i niewyczerpujące informacje i oprogramowanie, a także dokumentację do odczytu i pobrania przez Użytkownika. Spółka jest uprawniona do całkowitego lub częściowego wstrzymania prowadzenia Serwisu i zmiany jego zawartości. Spółka nie odpowiada za przerwane połączenie z Serwisem spowodowane okolicznościami za które odpowiedzialności nie ponosi. Niektóre zakładki Serwisu mogą być chronione hasłem. Spółka może nałożyć obowiązek rejestracji. Dostęp do niektórych zakładek może być w interesie bezpieczeństwa handlowego możliwy tylko dla zarejestrowanych Użytkowników

1.5 Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania uzupełniających postanowień: Polityki ochrony danych osobowych: http://legrand.pl/obowiazek-informacyjny.

2. Polityka prywatności:

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Legrand Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

                           i.  Konfiguracji Serwisu

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

                           ii. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewniania sesji Użytkownika w Serwisie

  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

                           iii. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 

                           iv.  Zapamiętania lokalizacji użytkownika

  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji 

                           v.  Analiz i badań oraz audytu oglądalności

  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości

                           vi. Świadczenia usług reklamowych

  1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów;

                           vii. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu

2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

                           i. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

                          ii. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

IV. Usuwanie plików Cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

3. Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

 1. Przeglądarka: Google Chrome 63+, Firefox 57+, Safari 11.1+, Opera 49+, Internet Explorer 11+, Microsoft Edge 14+;

 2. Przeglądarka – urządzenia mobilne: Safari 11+, Google Chrome 61 (Android)+, Google Chrome 63 (iOS)+, Samsung Internet 5+, UC 5+, Opera 43+ ;

 3. Systemy operacyjne MS Windows, macOS, Android, iOS;

 4. Włączona obsługa JavaScript

 

4. Przepisy szczegółowe

4.1 Serwis może zawierać przekierowania do stron internetowych osób trzecich. Spółka nie jest odpowiedzialna za treści publikowane na tych stronach internetowych. Użytkownik korzysta z tych stron na własną odpowiedzialność.

4.2 Spółka dokłada starań aby informacje prezentowane w Serwisie były prawidłowe i rzetelne. Jednakże wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i w przypadku wątpliwości, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane zawarte na stronie (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

4.3. Spółka nie gwarantuje kompletności, aktualności ani przydatności informacji prezentowanych w Serwisie, ani ich zgodności ze stanem faktycznym. W szczególności, pomimo dołożenia wszelkich starań Spółka nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.

4.4 Spółka dokłada starań, aby Serwis był dostępny za pomocą różnych konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu. Spółka nie gwarantuje jednakże, że każda taka konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie z Serwisu. Ponadto, korzystanie z całości lub części Serwisu może wymagać szczególnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu.

4.5 Spółka informuje, że korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej takich jak Serwis lub poczta elektroniczna nie gwarantuje poufności przesyłanych danych, ani braku innych zagrożeń takich jak wirusy komputerowe.

4.6 Spółka dochowuje należytej staranności, aby Serwis był wolny od wirusów, lecz nie może udzielić na to gwarancji. Użytkownik przez wejście do Serwisu potwierdza, że korzysta z niego dobrowolnie i na własne ryzyko oraz we własnym zakresie podjął działania chroniące przed wirusami. Przed pobraniem informacji, oprogramowania i dokumentacji Użytkownik dla własnego bezpieczeństwa zadba o odpowiednie środki zabezpieczające przeciw wirusom.

5. Reklamacje

5.1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z Serwisu, użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem: info@legrand.com.pl

5.2. Użytkownicy Serwisu mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania
z Serwisu pisemnie, listem poleconym na adres: Legrand Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48,
02-672 Warszawa, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. 

5.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); 

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

5.4. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Spółkę. O ich rezultacie Spółka niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w zgłoszeniu. 

5.5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają którejkolwiek z danych wymienionych w ust. 5.2. powyżej lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust. 5.2.

6. Prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych

6.1. Przesyłając Spółce za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej jakiekolwiek materiały Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, a Spółce zezwala on na ich opublikowanie w Serwisie, rozsyłanie pocztą elektroniczną lub wydanie drukiem.

6.2. Wszelkie prawa związane z Serwisem należące do Spółki są zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione, chyba że konkretny materiał został wyraźnie oznaczony inaczej. Zakazane jest usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład praw do znaków towarowych.

6.3 Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób, znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do Spółki lub Spółek z Grupy Legrand.

7. Prawo właściwe

Obowiązującym prawem jest prawo polskie.

8.Zmiany Regulaminu

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiana procesu weryfikacji, modyfikacje funkcjonalności Serwisu, zmiany w zakresie działalności Spółki, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowią zmiany Regulaminu. O dokonanej zmianie Spółka poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Użytkownika żadnego odrębnego oświadczenia.